Oudercommissie

De oudercommissie is behulpzaam bij het organiseren van allerlei praktische zaken binnen de school. Binnen de oudercommissie zijn werkgroepen gevormd voor verschillende activiteiten. Voor een aantal uitvoerende taken wordt een beroep gedaan op ouders die geen zitting hebben in de oudercommissie.

 

De leden worden verdeeld over diverse commissies en regelen samen met leden van het leerkrachten team bijvoorbeeld het sinterklaas- en kerstfeest, het schoolreisje, Pasen, de avondvierdaagse, de schoolfotograaf, Playbackshow, helpen bij diverse schoolprojecten zoals sporttoernooien en nog veel meer. De leden vergaderen vijf keer per jaar op school. Deze vergaderingen zijn openbaar.


Voor al deze activiteiten zijn altijd veel hulpouders nodig, dus vindt u het leuk om betrokken te zijn bij deze activiteiten op school en wilt u ook graag dat een bepaalde activiteit door kan gaan voor uw kind, meldt u zich dan aan als hulpouder via Parro bij de leerkracht. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via: infooc@ludgerusschool.com 


Ouderbijdrage

Ook het beheer van het ouderfonds is een belangrijke taak van de oudercommissie. Jaarlijks wordt aan u een vrijwillige bijdrage gevraagd. De bedragen worden vastgesteld op de jaarlijkse algemene ouderavond. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 is bepaald op: € 65,- per jaar voor de onderbouw en € 60,- per jaar voor de bovenbouw.

 

Deze gelden worden gebruikt om de eerdergenoemde activiteiten te bekostigen. Ook worden er incidenteel aanvullende materialen voor school aangeschaft. Medio september van het schooljaar krijgt u hiervoor een betalingsverzoek. De oudercommissie stelt jaarlijks een begroting op en verantwoordt de uitgaven op de jaarvergadering welke u kunt terugvinden op de jaarplanning.