Klachtenprocedure

Vragen of klachten van ouders kunnen op velerlei zaken betrekking hebben. Meestal zal het echter te maken hebben met hun kind. In eerste instantie gaan ouders met hun vraag of klacht naar de groepsleerkracht van hun kind. Indien ouders vinden dat er niet naar behoren is omgesprongen met de vraag of klacht, kunnen zij zich wenden tot de directeur. Het benaderen van de directeur kan ook het geval zijn bij gevoeliger kwesties of bij zaken die het algemene belang van de school aangaan. In al deze gevallen zal de directeur de ouders laten weten hoe hij met het probleem omgaat en welke oplossing hij voor ogen heeft.

Terugkoppelen of bemiddelen tussen groepsleerkracht en ouders zal vaak het geval zijn. Negen van de tien gevallen zullen op deze manier bevredigend opgelost kunnen worden.

Bij klachten van serieuze aard, waarvoor binnen de school geen bevredigende oplossing gevonden wordt hanteert het schoolbestuur voor haar scholen een formele klachtenprocedure. Het bestuur is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van het katholiek onderwijs. De klachtenprocedure dient ervoor te zorgen dat iedereen die met de school te maken heeft (leerlingen, ouders, teamleden, studenten, etc) bij serieuze klachten verzekerd is van een correcte wijze van omgaan met klachten.

Wanneer u een klacht heeft over de school of over een medewerker van de school, dan kunt u hiervan gebruikmaken. Uitgangspunt van de klachtenregeling is, dat klachten, problemen, vragen en dergelijke in eerste instantie altijd worden aangekaart bij degene die direct met de kwestie te maken heeft.

 

Bij een klacht wordt er altijd een stappenplan gevolgd. Dat ziet er als volgt uit:

Stap 1: De ouders nemen de klacht rechtstreeks op met de leerkracht.

Stap 2: Vinden de ouders en/of leerkracht geen bevredigende oplossing voor het probleem, dan wordt de directeur van de school ingeschakeld. Deze kan overigens ook al in de eerste stap bij de kwestie worden betrokken, maar alleen met instemming van een van beide partijen.

Stap 3: Voor vragen en/of opmerkingen wanneer ouders niet bij een leerkracht of de directeur terecht denken te kunnen, heeft de school twee contactpersonen. Zij staan vermeld in het Jaarboek van de school.

 

Inzake pestgedrag kunt u in dit stappenplan terecht bij de Veiligheidscoördinator van de school

(de Intern Begeleider).

 

Naast deze contactpersonen kent de SKOSS een vertrouwenspersoon. Zaken voor deze persoon liggen voornamelijk op het vlak van lichamelijk geweld en/ of letsel en seksuele intimidatie. Zij is telefonisch te benaderen. Als u meldt dat u een gesprek wilt met de vertrouwenspersoon, zal deze u benaderen.

 

Vertrouwenspersoon: Laurina Geluk - van Amerongen

Telefoonnummer:

06 537 17 245

Mailadres:

laurina.geluk@gmail.com